2023 Dönemi YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI Hazırlıkları

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                         06.02.2024

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri mart ayında verileceğinden aşağıdaki soruları cevaplayıp varsa ekleri ile birlikte büromuza ulaştırınız.

(Not: Şirket ortakları da şahıslarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı verilip-verilmeyeceği konusunda bu formu dikkate almalıdır.)

ADI SOYADI

E-Posta Adresi (Devamlı Kullanılan)

                                            @

       Ücret, Kazanç ya da İradın Türü

2023 Yılında Elde Edilen Gelir (TL)

Varsa Birden fazla işverenden elde edilen brüt ücret geliri

                                 

Varsa Gayrimenkul Sermaye İradı (Brüt)

(Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması ya da kiralanan yerin emsal kira bedelinden düşük kira elde edilmesi durumlarında, emlak vergi değerinin %5’i olan emsal kira bedeli uygulanır)

2023 yılında 21.000 TL’nin altında mesken kira geliri elde edenler (başkaca geliri yoksa) yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecektir. İşyeri kira gelirinde ise stopajlandırılmış olmak kaydıyla brüt 150.000 TL’nin altındaki kiralar için beyanname verilmeyecektir. Eğer götürü usulde birine işyeri kiraya verilmişse kira bedelinin 8.400 lirayı geçmesi halinde beyan verilecektir.

Konut Kirası: ……………………..

İşyeri Kirası: ……………………..

Özel Araç Kirası: ……………….

Varsa Ortak olunan Anonim veya Limited Şirketlerden elde edilen Kar Payı Tutarı

Elde edilen Kar payının  ½ si istisna (GVK Md.22) Gelirin yarısı beyan sınırı olan 150.000.-TL'yi aştığında beyan edilir. Ancak tamamı üzerinden yapılan stopaj, hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilir.)

   

Beş Yıldan az elde tutulup satılan, Gayrimenkul satış karı

(Kazanç hesaplanırken, maliyet bedeli (satıldığı ay hariç), ÜFE artış oranına göre yükseltilecek. 55.000.-TL. İstisna düşülüp kalan kısım beyan edilecek.)

2023 Yılında ödenen bağkur primi (Şahıslar için)

E-Devlet’ten 2023 Yılı Ödenen Primlerin Dökümü alınacak

    ……………………………..

Not: 2023 Yılında elde edilen TL, Döviz Mevduat faizleri ve Repo faiz gelirleri gibi banka ve finans kurumlarından elde edilen faiz gelirlerinin tutarı ne olursa olsun beyana tabi değildir. (GVK. Geçici 67. Madde). Ayrıca bu formda bulunmayan başka bir geliriniz de varsa lütfen bize bildiriniz.

Başkaca kazancı olmayanlar için Mesken kira gelirlerinde 21.000 TL istisna vardır. Kişinin 2023’de elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları toplamı 550.000 lirayı aşıyorsa 21.000 liralık istisnadan yararlanamaz.

Beyannameden Yapılabilecek İndirimler (Kanundaki belli şartlarda ve oranlarda olmak üzere)

2023’de Aşağıda sayılan şekilde harcamanız varsa, verginizi azaltmak için lütfen acilen belgesini bize ulaştırınız.

1- Hayat/Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler (Gelirin %15’ine kadar) (Bireysel Emeklilik bundan yararlanamaz.)

2- Eğitim ve sağlık harcamaları (Gelirin %10’una kadar)

3- Bağış ve yardımlar (Bağışın türüne göre sınırlı ve sınırsız indirim söz konusudur)

4- Sponsorluk harcamaları (amatör spor dallarında %100 - Profesyonelde %50)

5- Doğal afetlerle ilgili ayni ve nakdi bağışlar (Bakanlar Kurulunca kararı alına ve Başbakanlığa makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamı)

6- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar. (Makbuz karşılığı yapılan nakdi ve ayni yardımların tamamı)

7- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar. (Muhtelif)

Bireysel emeklilik sigorta primleri hiçbir şekilde kazançtan indirilemeyecektir.

NOT : Bu yazının ilk sayfası doldurulup bize geri gönderilecektir. (Mail yoluyla ya da elden)

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi